Montážní návod dřevěné terasy iDeck

Montáž terasy musí být provedena podle pokynů výrobce. V našem návodě se dozvíte všeobecné pravidla pro montáž terasy z dřevěných prken. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky, se na nás obraťte. Montáž by měl vykonávat odborník.

Informace o výrobku

Dřevo není homogenním materiálem a každá deska má individuální vlastnosti, které závisí na podmínkách, v jakých strom rostl. Dokonce i ve dřevě, které pochází z téhož zdroje, se mohou vyskytovat rozdíly v jeho zrnitos, struktuře letokruhů a barvě. Před montáží desek je nutné seznámit se s technickým popisem daného druhu dřeva.

Materiál je třeba před montáží zkontrolovat. jakékoliv poškození nebo nesrovnalosti nahlaste prodejci ještě před montáží. Zahájení montáže znamená, že akceptujete technický stav a vzhled materiálu.

Při navrhování terasy je nutné počítat s materiálu navíc (Cca. 10%) na řezání, zarovnání okrajů terasy, atd.

Desky by měly být skladovány v jejich originálním balení, pod přístřeškem, mimo přímé slunce, řádně staženy, dobře a rovnoměrně zatíženy. Desky nemohou volně ležet kvůli tomu, že dřevo má tendenci deformovat se a způsobovat kroucení se.

Příprava podkladu

Podklad pro montáž terasy musí být tvrdý a stabilní. Podklad musí být propusný nebo musí mít aspoň minimální sklon umožňující odtok vody.

Montáž na betonových nebo nesavé povrchy musí být provedena tak, aby umožňovala odtok vody mezi nosnými trámy Nosné trámy proto třeba dobře izolovat od podkladu pomocí podložek z nenasákavého materiálu (např. gumových). Při montáži na zemi třeba nejprve připravit směs štěrku nebo malých kamenů a nasypat je na netkanou textilii chránící před nadměrným růstem rostlin.

Následně je třeba pod nosné trámy položit betonové bloky o vzájemných vzdálenostech:

  • 30-40 cm (vzdálenost mezi nosnými trámy)
  • 70-80 cm (ve směru kladení nosných trámů)

Rozestup betonových bloků

Nosná konstrukce

Nosné trámy musejí být upevněny do podloží tak, aby zajišťovaly pevný základ. Nosné trámy musejí být ze stejného typu dřeva jako viditelná prkna. Pozor tloušťka nosných trámů musí být vzhledem k prknům alespoň dvojnásobná (např. pro prkna 21 x 145 mm použijte trámy s průřezem minimálně 42 x 70 mm). Obvykle je dostatečná šířka trámů 50 mm, ovšem v místech styku dvou prken je nutná šířka 70 mm. Při srovnávání trámů zachovávejte správné rozestupy mezi nimi: rozestup závisí na síle a šířce prken (viz graf).

Doporučená vzdálenost nostných trámků

Uložení na betonovou nebo nakloněnou podlahu

Nosné trámy musejí být upevněny do podloží tak, aby zajišťovaly pevný základ. Doporučujeme uložit trámy rovnoběžně se směrem odvodnění.

Uložení na sklonené podloží

Doporučujeme použít nastavitelné syntetické nosné prvky (± 8 m2), které je také nutné upevnit do podloží.

Uložení na rostlou zeminu

V případě potřeby použijte stabilizovanou a zpevněnou vrstvu písku nebo štěrku. Betonové dlaždice pokládejte s odstupem 50 cm, aby byla zajištěna dostatečná podpora a uchycení nosných trámů. – Zkontrolujte výšku a sklon, překryjte zemní textilií a upevněte nosné trámy do betonových dlaždic.

Volně stojící terasa

Poraďte se se svým architektem nebo prováděcí firmou, kteří vám budou moci poskytnout správné informace odpovídající Vašim požadavkům. Objednávka správného množství: Pro montáž v náhodné posloupnosti navyšte celkové množství o 5 - 10 % z prken potřebných k pokrytí dané plochy. – Pro montáž pod úhlem 45° s rohy nebo nepravidelnými spoji navyšte celkové množství o 15 - 20 % z prken potřebných k pokrytí dané plochy.

Montáž vruty

Montáž s viditelnými vruty

Před zahájením pokládky prken věnujte prosím pozornost směru vláken a mírných barevných odchylek. Všechna prkna pokládejte ve stejném směru.

Vzdálenost mezi prkny

V závislosti na měnící se teplotě a vlhkosti vzduchu podle ročního období se prkna budou roztahovat a smršťovat. Před zahájením montáže doporučujeme zkontrolovat úroveň vlhkosti v prknech. S ohledem na uvedené musí být montáž prken prováděna v souladu s následujícími pravidly: Rozestup mezi jakýmikoli dvěma prkny musí být 5 - 10 mm. Tato dilatační spára poskytuje prostor umožňující dřevu dýchat (roztahovat a smršťovat se) podle počasí, aniž bydošlo k poškození pokryté plochy. V případě, že pokrytá plocha sousedí se zdí nebo jinou pevnou konstrukcí, je nutné mezi prkny a touto zdí či jinou pevnou konstrukcí ponechat mezeru o šířce min. 10 mm.

Spojování konců prken: Konec každého prkna by měl spočívat na nosném podkladovém hranolu a být přišroubovaný minimálně 2 vruty, aby se zamezilo pohybu prkna.

Predvrtání

Pomocí značkovací šňůry si označte správné seřazení a předvrtejte otvory pro vruty (např. pro vruty průměru 6 mm použijte 5mm vrták). Vzdálenost mezi otvorem vrutu a koncem prkna by měla být max. 5 - 7 cm a min. 2 cm, aby se zamezilo vyboulení konců prken. Pro dosažení bezvadného a trvanlivého výsledku je nutné použít výhradně vruty z nerez oceli. Na každé prkno o délce větší než dvojnásobek jeho šířky použijte 2 vruty.

Vruty

Doporučujeme použít nerez vruty a šroubovat je do prken nízkou rychlostí. Hlavička vrutu by měla být v úrovni povrchu prkna, aby žádný vrut nevyčníval nad úroveň prken.

Dokoncení

Konec prken můžete upravit zkosením pod úhlem 45° pomocí ruční nebo elektrické pásové brusky.

Ochrana

Základem pravidelné péče je odstraňování nečistot (písku, listí, bláta) kartáčkem nebo koštětem. V případě intenzivního znečištění je možné povrch desek umýt tvrdým kartáčem nebo tlakovou hadicí (V případě jehličnatého dřeva je třeba snížit tlak). Nezapomeňte dokola terasy zajistit správnou ventilaci vzduchu, v opačném případě může dojít ke "korýtkování" prkna. Nedovolte, aby se kolem terasy a v mezerách mezi prkny hromadily nečistoty. Sníh v zimním období odstraňujte průběžně kartáčem a nedovolte, aby došlo k vytvoření ledové vrstvy.

Údržba

Vlivem povětrnostních podmínek dochází u dřevěných terasových deskách ke vzniku šedé patiny na povrchu desky. Tehdy vzniká stříbřitá vrstva, která v žádném případě nesnižuje technické parametry dřeva a nemá vliv na proces biologického stárnutí dřeva resp. snížení jeho životnosti. Abyste zachovali přirozenou barvu a zajistili dodatečnou ochranu dřeva, používejte impregnační olej určený na vnější dřevěné konstrukce.

Napouštění olejem je nejlepší opakovat dvakrát ročně: na jaře před začátkem sezóny a na podzim, aby bylo dřevo před zimou správným způsobem chráněny. Při napouštění dřeva oleji doporučujeme používat výrobky renomovaných výrobců c hemických přípravků doporučených společností DLHHrdina spol. s.r.o. a přísně dodržovat pokyny uvedené v návodech k těmto přípravkem. Před nanesením oleje odstraňte zbytky předchozí vrstvy nebo nečistot. Doporučujeme použít speciální čistící prostředky určené k čištění dřeva zničeného vlivem působení povětrnostních podmínek. Povrch dřeva musí být před nanesením oleje zcela suchý. Terasovou desku nenapouštějte olejem při teplotách nižších než + 15 ani při vysoké relativní vlhkosti vzduchu.

Na povrchu desek se v případě kontaktu dřeva s kovy nebo stavebním prachem spojením s vodou mohou objevit černé (Neodstranitelné) skvrny. Při práci, během níž mohou vznikat kovové piliny, je proto velmi důležité pečlivě terasu chránit (Zakrýt). Terasu je následně nutné velmi důkladně vyčistit.